Обръщения на организаторите 2016

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Организационния комитет и лично от свое име, за мен е удоволствие да Ви приветствам в навечерието на Европейския минен бизнес форум. През месец септември 2016 г. ще реализираме четвъртото издание на този вече традиционен формат по нов и - надявам се - още по-успешен начин. Нашата цел е да отговорим на очакванията на бизнеса и инвеститорите, да развием ползотворен диалог с институциите и да донесем ползи за всички участници.

Европейският минен бизнес форум е една от най-престижните бизнес инициативи в България и е част от календара на значимите европейски събития за сектора. Организирането му за пореден път потвърждава нашата амбиция да представим убедително стратегическото значение на минерално-суровинната индустрия за европейската икономика и нейната ключова роля за осигуряването на икономически растеж. Целта е да поддържаме и развиваме подходяща среда за намиране на успешни политики, да провокираме иновативни подходи и да търсим работещи решения за бранша. Убедени сме, че по този начин добавяме стойност както за компаниите, така и за всички заинтересовани страни в името на едно по-добро, устойчиво развитие на европейската и националните икономики.

Надяваме се, че и тазгодишното издание на ЕМБФ ще предизвика заслужен интерес у Вас и Вие ще вземете активно участие в дискусиите за състоянието, новостите и предизвикателствата пред минерално-суровинната индустрия в България и Европа.

Очакваме Ви в красивата българска столица София на Четвъртия Европейски минен бизнес форум!

 

Българска минно-геоложка камара е член на ЕВРОМИН и е национално представителната организация на бизнеса в България за отрасъла. В нея членуват 120 компании, в които работят около 30 000 души и произвеждат 5 % от брутния вътрешен продукт на страната.

________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми дами и господа,

Като представител на Единният държавен орган, който провежда политиката в областта на управлението на подземни богатства – Министерството на енергетиката имам удоволствието да ви приветствам по случай тазгодишния Европейски минен бизнес форум, който се организира от Българската минно-геоложка камара.

Смятам, че всички държавни и бизнес институции в Европа, отговорни за развитието на минно-суровинния отрасъл, са наясно с неговото ключово значение социално-икономическото развитие на България и Европа. Общ приоритет за представителите на националните институции и компаниите от бранша е подобряването на условията за бизнес и инвестиции в сектора, както и защитата на обществения интерес при ефективното и устойчиво използване на природните ресурси.

Важна предпоставка за постигането на тази цел у нас е реализацията на приетата от Министерския съвет през 2015 г. Стратегия за устойчиво развитие на минно-суровинната индустрия. Чрез нейното последователно осъществяване, в страната ни ще са налице всички предпоставки за развитие на отрасъла в унисон с най-добрите европейски практики, което ще доведе и до увеличаване на конкурентоспособността на бранша у нас. Така секторът ще бъде и един от основните двигатели за икономическия растеж в България.

През есента на 2016 г. в София ще се срещнат представители на национални и европейски институции, браншови и бизнес организации, на научно-изследователските институции от минно-суровинната индустрия. Уверена съм, че четвъртото издание на Европейския минен бизнес форум ще е отлична платформа обмен на опит и дискусия на всички актуални теми за бранша от участниците.

________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми дами и господа,

Суровините са ключов елемент за икономически растеж, осигуряване на работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз. Проучването и разработването на местни находища на полезни изкопаеми е един от стълбовете за настоящето и бъдещо устойчиво развитие, не само на националните икономики, но и на европейската икономика като цяло.

В Европейската инициатива за суровините се подчертава, че суровините имат основно значение за устойчивото функциониране на модерните общества. Достъпът до минерални суровини и приемливата им цена е от жизненоважно значение, за да може икономиката на ЕС да функционира стабилно. Сектори като строителство, химическа промишленост, автомобилостроене, аеронавтика, машиностроене и оборудване, които осигуряват обща добавена стойност от 1 324 милиарда евро и заетост за около 30 милиона души, зависят от достъпа до суровини.

Европейските минерални суровини се добиват и обработват при високи стандарти за устойчивост и стремеж към повишаване на диверсификацията при доставките за европейските високотехнологични индустрии. Те осигуряват високото качество на стандарта на живот и значителни приходи от износ.

Европейското партньорство за иновации в областта на суровините на ЕС е пътят напред към Европа 2020 и след това. За Евромин Европейският минен бизнес форум е платформата, която може да допринесе за насърчаване на инвестициите, за утвърждаване на устойчивото развитие като единствен принцип за изграждане и работа на добивните компании.
 

Спонсори
Стани спонсор