Организатори

Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България. Мисията на Сдружението е да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие, законосъобразността и етичните норми. 

Повече за БМГК на www.bmgk-bg.org

 

Министерство на енергетиката на Република България е държавен орган, който отговаря за осъществяването на държавната политика в България в областта на енергетиката, геоложките изследвания и управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори.

Повече за Министерство на енергетиката на www.me.government.bg

 

Европейската асоциация на минните индустрии е организация, представляваща европейската минна промишленост, чиято основна цел е да насърчава индустрията и да поддържа отношенията с европейските институции на всички нива. Асоциацията предоставя услуги на своите членове по отношение на политиката на ЕС и служи като мрежа за сътрудничество и обмен на информация в рамките на сектора в Европа. 

Повече за Евромин на www.euromines.org

Спонсори
Стани спонсор