Бъдещето на минната индустрия ще се дискутира на Европейски минен бизнес форум

 

Вече са известни част от ключовите говорители в Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ), който ще се проведе на 13.09.2016 г., в Хотел Хилтън, гр. София. Организатори на събитието са Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин).

 

Сред представителите на държавните институции са Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България, под чийто патронаж се провежда 4-тото издание на ЕМБФ, както и Ивелина Василева, министър на околната среда и водите на Република България. Те ще обсъдят ролята на минерално-суровинната индустрия за развитие на конкурентоспособността на националната икономика, устойчивото развитие на индустрията, в това число и мерките за опазване на околната среда през целия период на опериране на находищата у нас. Очаква се и потвърждение от страна на Министерство на икономиката за участие.

 

“Министерство на енергетиката работи целенасочено за развитието на минерално-суровинната индустрия на България. Съвместно с БМГК насочваме своите усилията в посока за създаване на подходяща среда и условия за устойчив икономически растеж на страната чрез насърчаване на минно-добивния отрасъл.

 

Важна предпоставка за постигането на тази цел е реализацията на приетата от Министерски съвет през 2015 г. Стратегия за устойчиво развитие на бранша. Чрез нейното последователно осъществяване, България има шанс за увеличаване на конкурентоспособността, за развитие на регионите и за повишаване качеството на живот на местните общности.

 

Уверена съм, че четвъртото издание на Европейския минен бизнес форум ще допринесе за по-добрата комуникация и обмяна на опит на всички участници. Наша обща цел е устойчивото развитие и повишаване на конкурентоспособността на бранша у нас и в региона в дългосрочен план.” – казва в обръщението си към гостите и делегатите на ЕМБФ министър Теменужка Петкова.

 

„Минерално-суровинната индустрия е стратегически сектор за икономиката. За развитието на неговия потенциал се изисква ангажимент от всички заинтересовани страни. Събирайки на едно място най-важните хора, които взимат решения за европейската и национална минна индустрия, Форумът отново ще създаде платформа за дискусия, обмен на идеирешения и най-добри практики по отношение на всички аспекти на устойчивото развитие в сектора“ – казва в своето послание до поканените гости на ЕМБФ  проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара.

 

В София ще пристигне Матиа Пелегрини, ръководител на дирекция „Суровини, метали, минерали и горски индустрии“ към Европейската комисия. Очаква се г-н Пелегрини да изнесе презентация в панел „Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации“. Програмата му от посещението в България включва и визита във водещи добивни компании и запознаване с техните постижения в устойчивото им развитие.

 

Възможностите за финансиране на иновационни проекти в бранша ще бъдат представени от Кшиштоф Кобацки, директор на Координационния център за Централна и Източна Европа на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT).

 

Европейската перспектива за устойчиво развитиена минната индустрия ще бъде представена от Йоханес Дрийлсма,заместник-директор на Евромин. Той ще засегне въпроси, свързани с реиндустриализацията на Европа, отстояването на пазарни дялове въпреки засилващия се натиск от страна на Китай, както и иновационното и технологично обновяване на бранша.

 

Бизнес фокусът в програмата ще бъде споделен от водещи визионери на българската минерално-суровинна индустрия. Сред тях се открояват имената на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на УС на БМГК и председател на Съвета на директорите на „Минстрой-Холдинг“ АД, както и на проф. д-р. Любен Тотев, заместник-председател на УС на БМГК, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  и председател на Съвета на ректорите у нас.

 

Партньорството между бизнес и образование ще бъде застъпено в презентацията на доц. Сибила Шоштарич, катедра „Минералогия, петрология, геохимия“ в Университета в Загреб, Хърватия.

 

По време на Форума ще бъде представена и първата българска разработка на автоматизирана пробивна карета за подземен добив на руда.

 

Основни презентации в панел „Пазари. Инвестиции. Риск. Конкурентоспособност на добивната индустрия.“ ще изнесат представители на КРИБ и БСК.

Спонсори
Стани спонсор