Минерално-суровинната индустрия

 

Суровини за оцеляването на Европа

Европа е богата на природни ресурси. Добивът и доставката на минерали продължава да играе ключова роля в европейските икономика и общество. Това е хилядолетна практика. До голяма степен търсенето на широка гама от минералите, произведени в ЕС е силно повлияна от бизнес цикъла на секторите надолу по веригата, като например от стоманодобива. В това отношение, минерално-суровинната индустрия се различава от много другите форми на производство.

Европа 2020 обуславя целта да върне водещата роля на Европа в промишленото производство. Суровините са от съществено значение за постигане на тази цел, но и в по-голяма степен за оцеляването на Европа като една от водещите икономики в света.“, казва Марк Раховидес, президент на Евромин.

Просперитетът на европейските граждани, способността ни да инвестираме, нашето собствено бъдеще, зависят от успеха на нашето икономическо възстановяване и без минния бранш това е невъзможно. Спадовете в нивата на индивидуалния стандарт на живот най-дълбоко са изразени от големите трудностите, които днес изпитват обикновените хора в няколко държави- членки.

ЕС е основен износител и основен вносител на продукти и стоки и затова голяма част от богатството му зависи от търговията. Би било фатално да се смята, че Съюзът може да е самодостатъчен и да поддържа сегашният си стандарт на живот чрез намаляване на всички търговски потоци. Някои от тях са просто бартери: суровини за продукти и обратно.

Гарантирането на надежден и неизкривен достъп до суровини е основна и все по-нарастваща грижа, както в рамките на ЕС, така и по света. Като последица от това, Инициативата за суровините цели да получи отговори на проблемите за суровините на ниво ЕС. Този продължаващ процес изисква постоянен диалог и обвързване на производителите и тук Евромин е гласът на европейската минна индустрия.

В Комюникетата по суровините от 2008 г. и 2011 г. се съдържа фактът, че има твърде малко на брой суровини, които не са широко разпространени поради икономически и други причини може да се появи проблем с достъпа до тях и оттук – да има пречки пред европейската икономика. Следователно целта не е да се намали зависимостта от внос на всички, но за някои определени суровини, които са били идентифицирани като “критични”.

За повече от осем години Евромин е активен партньор в подготовката, изпълнението и популяризирането на стратегията на Инициатива за суровините, която определя и целенасочени мерки за осигуряване и подобряване на достъпа до суровини за ЕС. Основана на подход от три стълба, нейната цел е подобряване на достъпа до суровини за Европа.

„В този смисъл е много важно да се види и взаимозависимостта на трите „стълба“. Инвестиции в нови технологии и нови операции има смисъл само ако нормативните рамкови условия са правилни и обратното. Ако искате да разнообразите ресурсната база на Европа, трябва също да гарантирате, че международните пазари и доминиращите играчи не застрашават инвестициите с нелоялни търговски практики. Например, ако се признае Китай за свободна пазарна икономика, това би бил един от тези ходове, които биха могли да застрашат редица инвестиции, направени в последно време в Европа.“ – обяснява д-р Корина Хебестрейт, директор на Евромин.

Иновативен лидер

Европейските минни компании и доставчиците на технологии за бранша играят засилена глобална роля за осигуряване на достъпа до суровини. Мините на Стария континент са сред най-ефективните в света и са в челните редици по иновации в добива на суровини.

„Стремим се към по-силна, надеждна и правна рамка за добив във всички държави-членки на ЕС, както и за насърчаване на новите инвестиции в проучването и новите знания, за да продължим изследванията и технологичното развитие. Така ще покажем на света как да добива успешно и от по-дълбоки, от по-малки и от по-сложни залежи.“ - твърди Марк Раховидес.

Има голям потенциал за водещата роля на ЕС в областта на технологиите за всички аспекти на управлението на ресурсите: проучване, добив, преработка, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и дизайн. Освен това, минната индустрия на ЕС осигурява суровини за различни приложения за намаляване на парниковите газове, като за вятърни и соларни паркове. Здравината на металите спомага за конструиране на по-леки автомобили с ниски въглеродни емисии. Това е неизбежно, за да се постигне целта на индустрията за дял от 20% от БВП през 2020 г. Ръстът на ефективно промишлено производство - включително и добива - трябва да се приветства в рамките на ЕС.

Нов хоризонт

Европейското партньорство за иновации в областта на суровините (EIP, ЕПИ) е важна задача при изграждането на силните страни на Европа. Нашите компании са световни лидери в съвременната минна индустрия и разпространяват технологии в глобален мащаб. Ние сме пример за модерна, отговорна, устойчива и прозрачна индустрия. С възможностите за растеж на минната индустрия в рамките на ЕС ще е възможно стимулирането на иновации в технологиите и продуктите, които утвърждават водещата роля на ЕС в добива на ресурси и в енергийната ефективност.

Програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020 за финансиране на научни изследвания разполага със значителни средства за научни изследвания за суровините. Технологичният стълб на ЕПИ задейства поредица от разговори в областите координация на научните изследвания за суровините и иновации; технологии за производство на първични и вторични суровини и за замяна на суровини.

За момента Хоризонт 2020 има цяла гама от заявки за изследователски проекти в подкрепа на доставката на суровини и се използват за улеснение на модерното проучване, ефективното използване на ресурсите и тяхната преработка и устойчивото им използване. До 2020 г. ще има още един кръг от пилотни действия и много повече проекти, които се надяваме да дадат основен пробив за увеличаване на устойчиви доставки от европейски източници.

Следващи стъпки

Редица дейности на ЕС в областта на суровините следва да доведат до политически заключения, които могат да включват и препоръки за мерки за научни изследвания и иновации.

„Много по-рано от следващия цикъл на програмиране след Хоризонт 2020 тези заключения следва да доведат до препоръки за бъдещи инвестиции в научни изследвания, свързани със суровините.“ - подчертава Корина Хебестрейт.

Според последните идеи на еврокомисар Карлос Моедас, ЕК иска да се разработи програма за научни изследвания и иновации, която да е по- отворена и да е с международно сътрудничество.

Понастоящем Комисията обмисля повече Отворена наука (Open Science), която е системна промяна в начина на действие на науката и изследванията. Това, обаче, следва да се прилага най-вече за научни изследвания и иновациите, които са фактор за конкурентоспособност. Трябва да се има предвид, че промишлената и икономическата конкурентоспособност са непостижими, ако такова изследване не е достъпно за всички.

Обществено признание за важността на добива

Минералите и металите са в основата за нашия живот и на всеки промишлен производствен процес. Те осигуряват ежедневните продукти и нови решения за модерна инфраструктура и технологии. Европейската минна индустрия активно насърчава признаването от обществото за това, че достъпът до и използването на минерални ресурси е неразделна част от устойчивото развитие за настоящите и бъдещите поколения.

Въпреки, че минната индустрия носи високи социално-икономически ползи за ЕС, това не значи, че широката публика извън миннитe региони я познава. По-доброто разбиране за добива би довело до повишаване на обществена възвращаемост от оперирането на мините и би направило администрацията по-малко обременяваща за инвеститорите.

Общественото мнение по отношение на минния и кариерен добив варира значително в цяла Европа. То зависи от нивото на знания за суровините, както и дали хората са живели в близост до минни и кариерни операции. Честно е да кажем, че повечето европейци рядко са наясно с това колко суровини се влагат в ежедневно употребяваните от тях продукти. Например, мнозина не знаят за зависимостта на качеството на храната и водата от суровините се използват (като химически торове). Общности, които живеят в области в близост или свързани с модерна минна и кариерна индустрия са много по-положително настроени, отколкото тези, които живеят по-далеч. В природата на човека е да се страхува и да се чувства неудобно по отношение на новото. И докато преди бяхме свикнали да имаме много повече минни райони в Европа, днес големи части от населението живеят далеч от тях.

Изненадващо е, че хората предпочитат да приемат вносни продукти, стига да са достъпни и да могат да си ги позволят. Те обаче не поставят въпроса за техния произход, като в същото време са много загрижени за местния добив.

Част от населението на Европа все още се сблъсква с най-старите, изоставени обекти от времето, когато Европа бе разделена. При разширяването на ЕС със страните от Източна Европа, нямаше фондове за рехабилитация на стари изоставени обекти. Затова пейзажът на места е с „белези“. Днес, всички мини и кариери в експлоатация имат законово задължение да рекултивират обектите и да ги върнат по начин, какъвто е договорен с местните общности. Такова обезобразяване на ландшафта вече не е позволено.

Настоящата Индустриална политика на ЕС призовава за фокусиране върху достъпа до капитали, умения, суровини и иновации. По-специално, важността да се гарантират достъпността и наличието на суровинни доставки за европейските производители е призната като необходимост за запазването на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

Минният бранш има какво да предложи на индустриалното възраждане на Европа. Добивната индустрия на ЕС е жизнено важен отрасъл на Съюза. Тя осигурява суровини и продукти, които са абсолютно необходими за широк спектър от приложения, включително в строителството, металургията, отбраната, изхранването на населението, фармацевтиката, в производството на торове и на фуражи за животни, в опазване на околната среда, както и редица други индустриални приложения.

„Новите инициативи за политики в ЕС заслужават нашето участие и подкрепа. Трябва да сме част от оформянето на резултатите им. Иновации, научни изследвания и ефективното използване на ресурсите са също наши изконни теми. Ние сме дългосрочни инвеститори, създаваме работни места и умения и плащаме данъци, при това много често в региони на Европа, които най-много се нуждаят от тях.“ – заключава Марк Раховидес.

 

Автори: Марк Раховидес - президент на Евромин и д-р Корина Хебестрейт - директор на Евромин.

Източник: Годишен бюлетин на БМГК за 2015 г.

Спонсори
Стани спонсор